DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PARAIŠKŲ TEIKIMĄ | FREQENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT SUBMISSION OF APPLICATIONS

2019-05-14

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PARAIŠKŲ TEIKIMĄ | FREQENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT SUBMISSION OF APPLICATIONS

Aktyviai rengiant paraiškas „PR Impact Awards 2019“ konkursui, kyla klausimų. Organizatoriai atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kur galima rasti konkurso taisykles?

PR Impact Awards svetainėje skelbiame taisykles anglų kalba: http://primpactawards.com/wp-content/uploads/2019/05/Konkurso-taisykl%C4%97s-PDF.pdf.
Jei norite gauti konkurso taisykles lietuvių kalba, rašykite info@rsva.lt .

Kokiu laikotarpiu įgyvendinti projektai tinkami konkursui „PR Impact Awards 2019“?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

Ar ribojamas paraiškų pateikimo kiekis?

Ne. Galite pateikti neribotą skaičių paraiškų. Kiekvienos paraiškos pateikimas kainuoja.

Ar galima tą pačią paraišką pateikti į kelias kategorijas?

Taip.

Iki kelintos valandos gegužės 20 d. galima pateikti paraišką?

Iki pirmadienio 23.59 val.

Ar iki gegužės 20 d. svarbu pateikti paraišką, ar reikia ir apmokėti?

Reikia ir apmokėti iki gegužės 20d. 23.59val. Patariame išsirašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą:  https://tickets.paysera.com/lt/event/pr-impact-awards-2019-nominacijos?fbclid=IwAR0c251gwOsYP9Dl34Cs9BMXRwPEvM-gtkZVrxRidsKY1XchiDMFtmZli4g .

Ar galima, pridavus paraišką, ją dar kartą peržiūrėti?

Ne. Patariame prieš pildant paraišką, peržiūrėti visus paraiškos klausimus, kad matytumėte bendrą vaizdą: http://primpactawards.com/wp-content/uploads/2019/05/Application-Procedure.pdf .

Kuo skiriasi „Project Impact“ nuo „Communication Results“?

Skiltyje „Project impact“ rašoma, kokį socialinį poveikį komunikacijos projektas turėjo visuomenėje. Skiltyje „Results“ rašomi komunikacijos veiksmų rezultatai, pvz. 30 paminėjimų žiniasklaidoje, 5 renginiai su 2000 dalyvių, 3000 išaugęs FB draugų skaičius ir pan.

Jeigu nedarėme tyrimų prieš ir po komunikacijos kampanijos, kaip galime pateikti duomenis apie poveikį?

Tyrimai prieš ir po kampanijos nėra būtini. Pasirinkite savo kriterijus, aprašykite komisijos nariams, kokiais kriterijais remiatės, ir pagal juos apibūdinkite, kokį jūs patys matote/jaučiate poveikį/pokytį.

Taisyklėse rašoma, kad užsakovas ir vykdytojai turi susitarti tarpusavyje, kuris teikia paraišką. Ar būtina organizatoriams pateikti raštišką mūsų susitarimą?

Ne. Tiesiog susitarkite tarpusavyje.

Ką – užsakovą ar agentūrą – rašyti pirmame žingsnyje „Information about the applicant“?

Rašykite tą, kuris teikia paraišką (prieš tai tarpusavyje susitarkite, kas teiks).

Ar apdovanojimas pagaminamas dviem egzemplioriais – užsakovui ir įgyvendinusiai įmonei?

Organizatoriai pagamins vieną apdovanojimą – teikėjui, nurodytam pirmame paraiškos žingsnyje. Už papildomą mokestį organizatoriai galės pagaminti ir antrą tokį patį apdovanojimą.

Ar prezentaciją reikia paruošti jau iki gegužės 20 d. (3 žingsnis paraiškoje)?

Ne. Prezentaciją, kurią naudosite gyvo pristatymo metu, atsiųskite iki gegužės 29 d. 17 val. adresu info@rsva.lt, kaip nurodyta konkurso taisyklėse. Pateikdami paraišką 3-iame žingsnyje pridėkite vaizdinės medžiagos, kuria norite iliustruoti savo projekto aprašymą.

Ką daryti, jei paraiškos apmokėjimas mūsų organizacijoje gali užtrukti?

Jau dabar išsirašykite išankstinę sąskaitą faktūrą čia:
https://tickets.paysera.com/lt/event/pr-impact-awards-2019-nominacijos?fbclid=IwAR0c251gwOsYP9Dl34Cs9BMXRwPEvM-gtkZVrxRidsKY1XchiDMFtmZli4g.
Jei mokėjimą darysite paskutinę dieną, gegužės 20-ąją, ie nesate tikri, ar mokėjimas mus pasieks laiku, atsiųskite mokėjimo pavedimo kopiją adresu info@rsva.lt

_________

FREQENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT SUBMISSION OF APPLICATIONS

Questions arise, when actively preparing applications for “PR Impact Awards 2019” contest. Organizers answer frequently asked questions.

Where you can find the rules of the contest?

The rules are posted on PR Impact Awards website in English:
http://primpactawards.com/wp-content/uploads/2019/05/Konkurso-taisykl%C4%97s-PDF.pdf
If you want to receive Lithuanian version of the rules, write an email to info@rsva.lt

What is the period of time, when the implemented projects are eligible for the contest “PR Impact Awards 2019”?

From the 1st of January, 2018 to 30th of April, 2019.

Is the number of applications limited?

No. You can submit unlimited number of applications. Except you have to pay for submission of each application.

Is it possible to submit the same application in several categories?

Yes.

Until what hour on 20th of May an application can be submitted?

By Monday 23.59 (11:59 PM).

Is it important to submit an application until the 20th of May or is it necessary to pay for it, too?

It is necessary to pay for the application as well until the 20th of May 23.59 (11:59 PM). We suggest you writing prepayment invoice here:
https://tickets.paysera.com/lt/event/pr-impact-awards-2019-nominacijos?fbclid=IwAR0c251gwOsYP9Dl34Cs9BMXRwPEvM-gtkZVrxRidsKY1XchiDMFtmZli4g

Is it possible to review the application one more time, when it is submitted?

No. We advise you to review all the questions of the application in order to see general view before filling out the application: http://primpactawards.com/wp-content/uploads/2019/05/Application-Procedure.pdf

What is the difference between “Project Impact” and “Communication Results”?

In the segment of “Project impact” it is written what social impact on society the communication project had. In the segment “Results” the results of communication actions are written, for example, 30 mentions in media, 5 events with 2000 participants, and growth of the number of Facebook friends by 3000 and so on.

If we did not perform researches before and after communication campaign, how can be submit the data about the impact?

Researches before and after the campaign are not necessary. Choose your criteria, describe for the members of committee what criteria you use and, according them, describe what impact/change you see/feel.

In the rules it is written that a client and implementers should decide among themselves which one of them submits the application. Is it necessary to submit our agreement in writing for organizers?

No. You just have to decide among yourselves.

What (the client or the agency) should be written in the first step of “Information about the applicant”?

You should write the person, who submits the application (before that you have to decide among yourselves which one of you will submit the application).

Is the award made in two copies: for the client and for the implemented company?

Organizers will make just one award for the applicant, who is indicated in the first step of the application. For an additional fee organizers will be able to make the same award as the first one.

Is the presentation should be prepared until the 20th of May (in the 3 step of the application)?

No. The presentation, which you will present lively, should be sent until the 29th of May 17.00 (5:00 PM) by email info@rsva.lt, as it is indicated in the rules of the contest. Submitting the application in the third step, add visual material by which you want to illustrate your project description.

What should we do, if payment for the application can be delayed in our organisation?

You should write an advance invoice immediately in here:
https://tickets.paysera.com/lt/event/pr-impact-awards-2019-nominacijos?fbclid=IwAR0c251gwOsYP9Dl34Cs9BMXRwPEvM-gtkZVrxRidsKY1XchiDMFtmZli4g
If you make a payment on the last day (on the 20th of May) and you are not sure, if we get the payment on time, just send us a copy of your payment order by email info@rsva.lt