Taisyklės

„PR Impact Awards“ komunikacijos projektų konkurso taisyklės

1. Data ir vieta

„PR Impact Awards 2024“ konkurso finalas įvyks 2024 m. birželio 7 d. Vilniuje. Į finalą patekę geriausi projektai kiekvienoje iš kategorijų bus pristatomi viešai birželio 7 d. konferencijoje „PR Impact Awards 2024“ – paraiškų teikėjai įsipareigoja renginyje pristatyti į finalą patekusius projektus. Nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami birželio 7 d. apdovanojimų ceremonijoje.

2. Konkurso sąlygos ir reikalavimai paraiškoms

2.1. Konkursas yra atviras verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt. iš visų pasaulio šalių.
2.2. Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2023 m. gegužės – 2024 m. balandžio mėn. (imtinai).
2.3. Paraiškos pateikiamos anglų kalba, užpildant pateiktą formą www.primpactawards.com.  Paraiškos per svetainę turi būti pateiktos ir mokėjimai už paraiškas turi būti  atlikti iki 2024 m. gegužės 08 d. 23:59 val.
2.4. Galimybės pateikti paraišką:
2.4.1. Jei projektas sukurtas ir įgyvendintas kelių dalyvių (agentūros, užsakovo, laisvai samdomų ekspertų), paraišką gali pateikti tik vienas dalyvis, prieš tai susitaręs dėl dalyvavimo su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Jei du skirtingi dalyviai pateikia paraišką su tuo pačiu projektu, konkursui priimama anksčiau pateikta paraiška.
2.4.2. Paraiškos negali būti teikiamos be projekto savininko/kliento patvirtinimo dėl intelektinės nuosavybės ir dėl sutikimo teikti paraišką konkursui.
2.5. Paraiškų atmetimas:
2.5.1. Organizatoriai gali neleisti dalyvauti konkurse paraiškoms, kurios žeidžia nacionalinius ar religinius jausmus, diskriminuoja kurias nors visuomenės grupes ar skatina neteisėtus veiksmus.
2.5.2. Anksčiau konkursui teiktos paraiškos;
2.5.3. Neatitinkančios konkurso kriterijų, nurodytų šiose taisyklėse.
2.5.4 Paraiškos, kurios pateiktos, neužpildant visų paraiškos dalių, bei neapmokėtos paraiškos bus atmestos.

3. Konkurso kategorijos ir apdovanojimai

3.1. Paraiškas galima teikti į 20 kategorijų:
3.1.1. TVARUMO KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti pristatyti organizacijų tvarumo / darnumo / socialinės atsakomybės iniciatyvas įvairioms suinteresuotosioms šalims.
3.1.2. INTEGRUOTOJI KORPORATYVINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti organizacijos reputacijos stiprinimui, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos komunikacijos priemonės bei kanalai, norint pasiekti skirtingas tikslines auditorijas.
3.1.3. INTEGRUOTOJI RINKODAROS KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti produktų / paslaugų pristatymui / pardavimų skatinimui, kurio įgyvendinimui naudojamos skirtingos komunikacijos priemonės bei kanalai, norint pasiekti skirtingas tikslines auditorijas.
3.1.4. DARBDAVIO KOMUNIKACIJA. Projektas ar kampanija, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį, stiprinti darbdavio reputaciją ir pritraukti naujų darbuotojų.
3.1.5. VIDINĖ KOMUNIKACIJA. Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, komunikuoti ateities pokyčius, kurti ir puoselėti naujas bei esamas organizacijos vertybes.
3.1.6. RENGINYS IR JO KOMUNIKACIJA. Renginys ar jo komunikacija, kuria siekiama komunikuoti korporatyvines žinias bei naujienas, pristatyti produktus ar paslaugas vidinėms ar išorės auditorijoms.
3.1.7. INOVACIJA KOMUNIKACIJOJE. Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas kuriant, įgyvendinant ar vertinant komunikacijos projektą / kampaniją bei jų rezultatus.
3.1.8. NUOMONĖS FORMUOTOJŲ IR VIRUSINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) pasiekęs itin didelę organinę sklaidą viešojoje erdvėje.
3.1.9. KOMUNIKACIJA SKAITMENINĖJE ERDVĖJE. Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą, įgyvendinami tik socialinėje žiniasklaidoje / skaitmeninėje erdvėje („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“, „Telegram“, „Discord“, „Youtube“, interneto forumuose).
3.1.10. LYDERYSTĖS KOMUNIKACIJA. Projektas, skirtas kurti teigiamą organizacijos vadovų ekspertinį įvaizdį, stiprinti reputaciją, siekiant organizacijos lyderystės viešojoje erdvėje.
3.1.11. SOCIALINĖ AR RĖMIMO KAMPANIJA.  Puikių rezultatų pasiekusi socialinė komunikacijos kampanija / efektyvi įmonės vykdomų rėmimo veiklų komunikacija.
3.1.12. B2B KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, skirtas stiprinti įmonių, veikiančių verslas-verslui sektoriuje, reputaciją, pristatyti naujus prekės ženklus, produktus / paslaugas / sprendimus arba populiarinti esamus produktus / paslaugas /  sprendimus.
3.1.13. TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos kampanija, kuri buvo vykdoma dviejose ar daugiau šalių.
3.1.14. POLITINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, skirtas didinti politikų, politinių organizacijų ar rinkimų kampanijų dalyvių žinomumą, kurti teigiamą reputaciją.
3.1.15. VIEŠOJO SEKTORIAUS KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA. Kampanija ar projektas, skirti viešinti viešojo sektoriaus institucijų vykdomą politiką, paslaugas ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie aktualias problemas, naujienas, keisti visuomenės nuomonę ar elgseną.
3.1.16. NVO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA. Nevyriausybinių organizacijų komunikacijos projektas ar kampanija, skirti viešinti jų poziciją, aktualią problematiką, projektus, paslaugas, pasiekimus, keisti visuomenės nuomonę ar elgseną.
3.1.17. VERSLO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA. Verslo sektoriaus  komunikacijos projektas ar kampanija, skirti komunikuoti verslo sektoriaus įmonių vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, pasiekimus ar pateikti savo poziciją tam tikru klausimu.
3.1.18. VALSTYBĖS / SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOMUNIKACIJA. VVĮ / SVĮ komunikacijos projektas ar kampanija, skirti viešinti vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, pasiekimus,  gerinti ryšius su suinteresuotosiomis šalimis.
3.1.19. BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS / KŪRIMAS. Komunikacijos projektas ar priemonė, skirti kurti organizacijai ar prekės ženklui lojalią fizinę ar virtualią, vidinę ar išorinę bendruomenę ir/ar skatinti jos į(si)traukimą ir formuoti jos teigiamą požiūrį į organizaciją ar prekės ženklą.
3.1.20. DRĄSA KOMUNIKACIJOJE. Komunikacijos projektas ar kampanija, kurią įgyvendinant taikyti drąsūs, neįprasti ir netradiciniai komunikaciniai sprendimai ir / ar skatinta kalbėti nepatogiomis temomis.
3.2. Kategorijų skaičius, į kurį pateikiama projekto paraiška, yra neribojamas. Tačiau teikdami projektą, būtinai įvertinkite ar jis / jo aprašymas atitinka konkrečios konkurso kategorijos reikalavimus, nurodytus šių taisyklių 3.1 punkte. Kilus klausimų, organizatoriai pasilieka teisę, pasikonsultavę su komisija ir teikėjais, priskirti projektą kitai kategorijai.
3.3. Taip pat papildomai renkama METŲ AGENTŪRA (Agentūra, surinkusi daugiausiai taškų už apdovanojimus: pagal 7.2.1. punkte numatytą sistemą) IR PUBLIKOS BALSAS (Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards 2024“ renginio dalyvių palaikymo).

4. Kiti reikalavimai paraiškoms

4.1. Paraiškų pateikimo terminai ir paraiškų pateikimo kainos:

Paraiškos pateikimo terminas Data Kaina
Ankstyvasis pateikimas iki  2024 04 17 23:59 val. 120 €
Vidurinysis pateikimas nuo 2024 04 18 iki 2024 04 28 23:59 val. 150 €
Vėlyvasis pateikimas nuo 2024 04 29 iki 2024 05 08 23:59 val. 200 €

4.2. Apmokėjimas už paraiškas vykdomas elektroniniu būdu, sumokant už paraiškas atskirai per bilietų pirkimo sistemą „Paysera“. Papildomai privaloma nusiųsti laišką organizatorių nurodytu el. pašto adresu, nurodant už kokias konkrečiai paraiškas (kategorija, pavadinimas, teikėjas) apmokėta (mokėjimo data, mokėtojo pavadinimas ir suma). Nepateikus šios informacijos paraiška gali būti atmesta.
4.3. Visos paraiškos turi būti pateiktos tik elektroniniu būdu, užpildant online formą, esančią www.primpactawards.com.
4.4. Prie paraiškų gali būti pateikiama papildoma vaizdinė informacija (PDF/JPG/PPT formatais, failo dydis iki 5 MB) ir papildomi komentarai prie paraiškos. Taip pat būtina nurodyti projekto pavadinimą tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.

5. Vertinimo komisijos darbas ir paraiškų vertinimo kriterijai

5.1. Paraiškas vertina komisijos narių grupės, sudarytos įvertinant jų patirtį atitinkamose komunikacijos srityse, bei balansą tarp Lietuvai ir kitoms šalims atstovaujančių komisijos narių. Komisijos nariai bus paskelbti viešai www.primpactawards.com.
5.2. Ne vėliau kaip birželio 3 dieną www.primpactawards.com ir konkurso „Facebook“ paskyroje bus paskelbtos į konkurso finalą patekusios paraiškos kiekvienoje kategorijoje.
5.3.  Į konkurso finalą patekusius geriausius projektus kiekvienoje kategorijoje surinkusius projektus jų teikėjai įsipareigoja pristatyti birželio 7 d. konferencijoje „PR Impact Awards“. Pristatymo trukmė – iki 5 min., pristatymo kalba – lietuvių. (Kitų šalių projektai ir tarptautiniai projektai gali būti pristatomi anglų k.)

5.4. Komisijos nariai vertina balais kiekvieną iš konkurso paraiškų pagal šiuos kriterijus:
5.4.1. Strategija (1-10 balų):
5.4.1.1. Aiškiai ir pagrįstai aprašyta situacijos analizė (įskaitant analizei naudotas priemones – pvz. tyrimus) ir identifikuota problema bei jos priežastys;
5.4.1.2. Konkretūs, kiekybiniais kriterijais apibrėžti projekto tikslai ir jų sąsaja su problema;
5.4.1.3. Taiklus tikslinių auditorijų identifikavimas;
5.4.1.4. Numatyti siektini pokyčio rodikliai ir jų stebėsenos sistema;
5.4.1.5. Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į strategijos rengimą.
5.4.2. Kūrybiškumas ir inovatyvumas (1-10 balų):
5.4.2.1. Kūrybinė įžvalga / sprendimas;
5.4.2.2  Kūrybinio sprendimo sąsaja su projekto strategija;
5.4.2.3. Naujų, netradicinių priemonių panaudojimas;
5.4.2.4. Technologinių inovacijų panaudojimas;
5.4.2.5. Gerųjų praktikų pritaikymas.
5.4.3. Įgyvendinimas (1-10 balų):
5.4.3.1. Komunikacijos kanalų ir priemonių parinkimas (siekiant pasiekti tikslines auditorijas);
5.4.3.2. Taktinių veiksmų įgyvendinimo efektyvumas;
5.4.3.3. Įgyvendinimo metu iškilusių problemų sprendimas;
5.4.3.4. Efektyvios partnerystės;
5.4.3.5. Efektyvus finansinių ir kitų išteklių panaudojimas.
5.4.4. Projekto rezultatai ir jų įvertinimas (1-10 balų):
5.4.4.1. Pasiekti rezultatai ir jų pagrindimas bei sąsaja su projekto strategija ir keltais tikslais;
5.4.4.2. Įvardyti ir pagrįsti pasiekti projekto sklaidos rodikliai (komunikaciniai rezultatai);
5.4.4.3. Įvardyti ir pagrįsti projekto poveikio (visuomenės nuomonei, organizacijos veiklai ir rezultatams ir pan.) rodikliai;
5.4.4.4. Pasiektas platesnis socialinis poveikis (pvz. tendencijų ar siektinų gerųjų praktikų suformavimas);
5.4.4.5. Gairės projekto tęstinumui, tobulėjimui, išmoktos pamokos.
5.5. Kokie projektai patenka į finalinį etapą kiekvienoje kategorijoje – sprendžiama įvertinus projektų surinktų balų skaičių ir kiek projektų buvo pateikta kiekvienoje kategorijoje.

6. Projektų pristatymai konferencijoje

6.1. Kiekvienos kategorijos geriausi projektai (konkurso finalininkai) pristatomi konferencijoje birželio 7 d. Projektą pristatantieji patys pasirenka formą, kaip pristatyti projektą. Konkurso organizatoriai prašo gyvai pristatyti projektą (ne vien demonstruoti video) ir atsakyti į auditorijos klausimus.
6.2. Projekto pristatymui skirtos 4 minutės ir 1 minutė atsakyti į auditorijos klausimus.
6.3. Projektų pristatymo prezentacijos (PPT ar panašiu formatu) turi būti atsiųstos iki birželio 5 d. 11 val. organizatorių nurodytu el. paštu. El. laiške turi būti nurodyta
1) kategorija,
2) paraiškos autorius,
3) projekto pavadinimas;
4) kontaktinis asmuo, su kuriuo konkurso organizatoriai galėtų susisiekti, kilus klausimams. Atsiųstos PPT prezentacijos pavadinime turi būti nurodyta: kategorija, projekto pavadinimas, paraiškos autorius.
6.4. Birželio 7 d. atsiųsta pristatymo medžiaga nebegalės būti keičiama. Pristatymo medžiaga bus demonstruojama iš organizatorių kompiuterio.

7. Metų agentūros rinkimo metodika

7.1. Kategorijoje METŲ AGENTŪRA laimėtoja skelbiama komunikacijos agentūra, surinkusi daugiausiai taškų už projektų apdovanojimus pagrindinėse kategorijose (Publikos balsas nėra skaičiuojamas).
7.2. Taškų skaičiavimo metodika:
7.2.1. už kiekvieną projektą, 3.1.1-3.1.20 punktuose minimose kategorijose skiriami taškai pagal užimtą vietą. Už užėmusį 1 vietą skiriami 3 taškai; už projektą, užėmusį 2 vietą skiriami 2 taškai; už projektą, užėmusį 3 vietą skiriamas 1 taškas.
7.2.2. Papildomai skaičiuojamas agentūros pateiktų skirtingų projektų, 3.1.1-3.1.20 punktuose minimose kategorijose, pelniusių 1-3 vietos apdovanojimus, skaičius – už kiekvieną apdovanotą projektą skiriamas 1 taškas.
7.2.3 Jei taškai pasiskirsto po lygiai, Metų agentūra tampa ta agentūra, kurios daugiausiai unikalių projektų pelno 1-3 vietos apdovanojimus.

PR Impact Awards